חיבור נכסים דיגיטליים קיימים למערכת אחת

לקוחות הם המשאב היקר ביותר לכל עסק, גם הלקוחות הקיימים וגם הפוטנציאליים. אם בעבר הקשר עם הלקוחות היה במפגש פנים מול פנים, כיום הוא בעיקר דיגיטלי, כאשר הוא מסתמך על פתרונות מתקדמים למעקב אחר הלקוחות. לאור כך, על מערכת CRM מודרנית ומתקדמת להציע פתרון כולל, בדמות חיבור נכסים דיגיטליים קיימים למערכת אחת – באופן שמאפשר ליצור ולנהל את תהליכי המכירה מהרגע בו הליד מתקבל ועד לפגישה ולסגירת העסקה.

תהליך ניהול נכון של מחלקה דיגיטלית

מחלקות דיגיטליות כיום מורכבות מהון אנושי ומנכסים דיגיטליים. אם שני אספקטים אלו אינם מנוהלים באופן יעיל, לידים רבים עלולים להתפספס. בבואנו לדון בניהול מחלקה דיגיטלית, ראשית על אמצעי הניהול להציג באופן ברור את כל הפניות לעסק – משיחות שלא נענו ועד התפתחות הקשר עם הלקוח והשלמת עסקאות מולו. כמו כן, כאשר נציג מטעם החברה פונה ללקוח או להיפך, על הנציג להחזיק בכל המידע האפשרי העומד לרשותו בדבר האינטראקציות הקודמות מול הלקוח.

ניהול נכון של מחלקה דיגיטלית יכלול מערכת ניהול לידים הממצה כל קמפיין פרסומי ופניה של לקוח למערכת, מכל הנכסים הדיגיטליים ובמגוון רחב של אמצעי תקשורת. ניהול כזה מייעל ומוביל לאופטימליות של ניהול הלקוחות בארגון ומספק את התמונה העדכנית ביותר של קשרי הלקוחות.

מערכת CRM בעברית תאפשר לכל מורשה בעסק לצפות ולנתח את הנתונים, לנהל קמפיינים לקידום המכירות, להפיק מסמכי מכירה ולהעביר ללקוחות את הצעת המחיר המשתלמת ביותר, שגם תמקסם את האפשרות לבצע עסקה.

מעקב אחר פעילות המחלקה באמצעות חיבור הנכסים למערכת אחת

ניהול דיגיטלי אפקטיבי ויעיל מתחיל במעקב אחר פעולות המחלקה באמצעות חיבור הנכסים למערכת אחת, אשר מפיקה דוחות ומציגה את הנתונים באופן הברור ביותר. מערכת CRM מומלצת לניהול עסק במאה ה-21 תהיה כזו שתעמיד לרשותו כלים לניהול לידים משלב יצירת הקשר הראשוני ועד לביצוע העסקה, תוך מתן מידע מלא בזמן אמת אחר הקשר עם הלקוח.

המערכת צריכה לספק את מקסימום המידע הדרוש עבור העסק: עליה להציג את מספר הפניות לעסק בכל מדיה אפשרית על פי תקופות, לאפשר בחינה של אילו לידים הגיעו מפייסבוק, אילו מיוטיוב, מאתר העסק או מדפי נחיתה או מטאבולה, לדוגמה. המערכת תבצע השוואה בין הלידים השונים ותבחן איזה מקור הניב את התועלת הרבה ביותר – ואף תספק פילוחים מורכבים כמו קהלי יעד, מילות מפתח ועוד.

חיבור הנכסים למערכת אחת מאפשרים לא לפספס אף לקוח, ניתן להתמקד באמצעותה בלקוחות הרלוונטיים ביותר, לשלוח מיילים מובנים ולקבל דוחות ורשימות של הלידים בכל זמן נתון. כאשר כל המערכת מנוהלת תחת קורת גג אחת העבודה על ניהול הלידים וקשרי הלקוחות הופכת קלה במיוחד, אך גם יעילה מבחינת הגדלת ההכנסות ומקסום האפשרות ליצור קשר עם לידים איכותיים.

פיקס דיגיטל המערכת המאפשרת חיבור של כל הנכסים הדיגיטליים הקיימים למערכת אחת

מערכת ה-CRM של פיקס דיגיטל מחברת את כל נכסי הדיגיטל הקיימים למערכת אחת. היא מסייעת לפשט את הליך הסקת המסקנות, מדברת בתוצאות תוך חתירה מתמדת ליצירת פגישות ועסקאות עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים כאחד. היכולת ליהנות ממערכת שמנהלת את קשרי הלקוחות באופן דיגיטלי וברור חוסכת לארגונים ועסקים אלפי שקלים בניהול קמפיינים, מובילה לתוצאות בזמן הקצר ביותר ומאפשרת הגדלה של עד 25% באינטראקציות מוצלחות עם הלקוחות.

פיקס דיגיטל מעמידה לרשותך מערכת ניהול שמראה בזמן אמת את כל הנתונים על הנכסים הדיגיטליים שלך, להם העסק שלך זקוק כדי לנסוק: מתי לקוחות יוצרים עם העסק קשר, איך הם עושים זאת, איזו פלטפורמה היא המוצלחת ביותר לפרסום ואילו לקוחות הבשילו לפגישה.

ניהול דיגיטלי ממוקד יסייע לך לשלוט בהליכי העבודה, להגדיל הכנסות ולנהל קמפיינים אפקטיביים. נציגינו ישמחו לספק לך פרטים נוספים!

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content