מדיניות פרטיות

פיקס דיגיטל בע”מ (“אנו” או “פיקס דיגיטל”) אשר מנהלת ומפעילה את מערכת FixDigital” (המערכת”).
מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במערכת, ותפעל להגן על פרטיות המשתמשים בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות פיקס דיגיטל בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת השימוש במערכת, ו/או השירותים המוצעים דרכנו (“השירותים”). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.
ככל שאתה עושה שימוש במערכת, מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הכלליים אשר זמין במערכת (“תנאי השימוש הכלליים”). הגישה למערכת והשימוש בה, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכה, כפופים לתנאי השימוש הכלליים המסדיר את היחסים בין פיקס דיגיטל לבינך כמשתמש ועצם השימוש בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש הכלליים המערכת ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש הכלליים המערכת תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש הכלליים.
פיקס דיגיטל תהא רשאית להתנות את הגישה למערכת, או לשירותים ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש במערכת או בכל דרך אחרת, תהיה פיקס דיגיטל רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש במערכת, באזורים מסוימים במערכת, או להשתמש בשירותים, על פי שקול דעתה הבלעדי.

במסגרת השימוש במערכת או הרישום למערכת והשימוש בשירותים, אתה עשוי להתבקש למסור לפיקס דיגיטל פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לפיקס דיגיטל, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך מדעת. כמו כן, בעת השימוש במערכת או החברות בתוכנית יכול שיצטב ר מידע על נוהגיך, אופן שימושך במערכת, פרטי המכשיר וציוד הקצה באמצעותו תשתמש במערכת, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה -IP שלך, כתובת ה-MAC, מס’ IMEI וכדומה), מיקומך, מוצרים שרכשת, תכנים או פרסומות שקראת במערכת, העמודים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, אנו עשויים לאסוף גם פרטים אודות העסקאות אותן ביצעת בקשר עם המוצרים שאנו מציעים והרגלי הצריכה שלך.

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:
(א) על מנת לתפעל ולנהל את המערכת, התוכנית והשירותים, לרבות את פעילות המכירות של פיקס דיגיטל.
(ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר.
(ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים.
(ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין ש לך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור.
(ה) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור.
(ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש במער כת לתחומי ההתעניינות שלך.
(ז) למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים.
(ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש הכלליים המערכת או במדיניות פרטיות זו. 

הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי ש תעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, אתה מאשר כי פיקס דיגיטל רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן:
(א) לחברות הבנות ולנותני שירותים של פיקס דיגיטל, על מנת שפיקס דיגיטל תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל.
(ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין.
(ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש הכלליים המערכת, תנאי השימוש הכלליים תוכנית הנאמנות או תבצע באמצעות המערכת או במסגרת התוכנית, או בקשר איתם, פעולות בניגוד לדין או תנסה לבצע פעולות כאלה.
(ד) אם יתקבל בידי פיקס דיגיטל צו שיפוטי המור ה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין פיקס דיגיטל ו/או מי מטעמה.
(ה) במקרה שפיקס דיגיטל תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
(ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש במער כת או החברות בתוכנית, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי. בנוסף, בכפוף להסדרי סודיות מקובלים, נהיה רשאים להעביר את המידע שנאסף אודותיך, כחלק ממאגרי המידע שלנו, לרוכשים ולרוכשים פוט נציאליים של כל או כל חלק מהפעילות, נכסים או מניות, לרבות עסקת מיזוג שלנו עם חברה אחרת, וכן במסגרת משא ומתן ובדיקות נאותות בקשר עם עסקאות כאמור. ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת
ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לפיקס דיגיטל להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה. 

הנתונים והמידע שנמסרו לפיקס דיגיטל יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פיקס דיגיטל, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין.
לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי לה ישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן. אתה זכאי לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח בהודעה באמצעו ת המערכת או באמצעות משלוח הודעה באתר פיקס דיגיטל או במייל: support@fixdigital.co.il

פיקס דיגיטל עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת או החברות בתוכנית. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש במערכת, תדירות השימוש בה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

ייתכן והמערכת תשתמש בטכנולוגיות ענפיות מקובלות, דוגמת ‘עוגיות’ (Pixels , (Cookies gifs ,Web Beacons וכו’ (להלן: “‘עוגיות’” ) למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך במערכת, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך במערכת לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר. השימוש ב’עוגיות’ יעשה לצורך תפעולה השוטף והתקין של המערכת, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת ו/או התכנים בה להעדפות יך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המערכת. חלק מן ה’עוגיות’ יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך.
אם אינך רוצה בהתקנת ‘עוגיות’, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן ש לך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש במכשירך. זכור, עם זאת, שנטרול ה’עוגיות’ עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים מסוימים. 

אנו מבצעים דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית), על בסיס מאגר מידע מס’ 700063941 שנרשם בפנקס מאגרי המידע. במסגרת פעולות הדיוור הישיר, אנו עשויים
לפנות אליך על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שאנו עורכים על בסיס המידע שנשמר אצלנו כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, עדכונים שונים ותכנים נוספים לפי בחירתנו.
בנוסף, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, והוא מסכים במפורש כי פיקס דיגיטל תשלח לו דברי פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. אתה רשאי, בכל עת, לבקש להיגרע ממאגר הדיוור הישיר, להפסיק לקבל דברי פרסומת או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר, תוכל להגיש בקשה כאמור על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן בהודעה מערכת. 

המערכת עשויה לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי פיקס דיגיטל או על ידי מי מטעמה. פיקס דיגיטל אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שפיקס דיגיטל מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של פיקס דיגיטל.

פיקס דיגיטל עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה, לרבות שימוש במנגנוני הצפנה הנהוגים במסחר, בכפו ף להוראות כל דין. ידוע למשתמש כי פיקס דיגיטל מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכת או למאגר המידע שלה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות פיקס דיגיטל להבטיח שהמערכת והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה ו/או שימוש לא מורשה במידע כאמור.

פיקס דיגיטל רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות ביחס להוראות שעניינן השימוש במידע האישי אותו מסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של המערכת ובאתר פיקס דיגיטל בכתובת: fixdigitalcrm.com
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש הכלליים המערכת ו/או התנאי השימוש הכלליים תוכנית הנאמנות ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה במערכת או באמצעות משלוח הודעה באתר פיקס דיגיטל או במייל: support@fixdigital.co.il

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content