לוגו חדש סמל שקוף

מדיניות פרטיות

פיקס דיגיטל בע”מ (“אנו” או “פיקס דיגיטל”) אשר מנהלת ומפעילה את מערכת FixDigital” (“המערכת”). מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במערכת, ותפעל להגן על פרטיות המשתמשים בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין. אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות פיקס דיגיטל בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת השימוש במערכת, ו/או השירותים המוצעים דרכנו (“השירותים”). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.
ככל שאתה עושה שימוש במערכת, מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הכלליים אשר זמין במערכת (“תנאי השימוש הכלליים”). הגישה למערכת והשימוש בה, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכה, כפופים לתנאי השימוש הכלליים המסדיר את היחסים בין פיקס דיגיטל לבינך כמשתמש ועצם השימוש בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש הכלליים המערכת ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש הכלליים המערכת תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש הכלליים. פיקס דיגיטל תהא רשאית להתנות את הגישה למערכת, או לשירותים ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש במערכת או בכל דרך אחרת, תהיה פיקס דיגיטל רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש במערכת, באזורים מסוימים במערכת, או להשתמש בשירותים, על פי שקול דעתה הבלעדי.

במסגרת השימוש במערכת או הרישום למערכת והשימוש בשירותים, אתה עשוי להתבקש למסור לפיקס דיגיטל פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לפיקס דיגיטל, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך מדעת. כמו כן, בעת השימוש במערכת או החברות בתוכנית יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך במערכת, פרטי המכשיר וציוד הקצה באמצעותו תשתמש במערכת, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה -IP שלך, כתובת ה-MAC, מס’ IMEI וכדומה) מיקומך, מוצרים שרכשת, תכנים או פרסומות שקראת במערכת, העמודים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, אנו עשויים לאסוף גם פרטים אודות העסקאות אותן ביצעת בקשר עם המוצרים שאנו מציעים והרגלי הצריכה שלך.

במהלך השימוש במערכת אתה עשוי להעלות, לשמור ולעבד מידע אישי במערכת לגבי נושאי המידע שלך. אתה בעל מאגר המידע לגבי מידע זה ובאחריותך לוודא שאתה עשוה בו שימוש בהתאם לדרישות הדין ולזכויות נושאי המידע, לרבות קבלת הסכמתם ככל שהדבר דרוש.

בהרשמתך לשירות אתה מסכים כי החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לשירות וכן לשלוח לך הודעות מייל וSMS. אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות. בעת ההרשמה לשירות החברה תצרף אותך לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים ופרסומים בנוגע למבצעים, שירותים ומוצרים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה והדיוור הישיר על ידי משלוח דוא”ל לכתובת support@fixdigital.co.il . לאחר הגשת בקשת הסרה החברה תחדל מלשלוח אליך דברי פרסומת.

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:
(א) על מנת לתפעל ולנהל את המערכת, התוכנית והשירותים, לרבות את פעילות המכירות של פיקס דיגיטל. (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר. (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים. (ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור. (ה) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור. (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש במער כת לתחומי ההתעניינות שלך. (ז) למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים. (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש הכלליים המערכת או במדיניות פרטיות זו.

הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, אתה מאשר כי פיקס דיגיטל רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי במקרים המפורטים להלן: (א) לחברות קשורות ולנותני שירותים של פיקס דיגיטל, על מנת שפיקס דיגיטל תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל. (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין. (ג) ככל שנדרש על-פי חוק או צו לחשוף מידע בפני רשות שלטונית או צד ג’, ייתכן גם שנחשוף מידע ככל שהדבר דרוש לצורך אכיפת הסכם, הגשת תלונה על הונאה או פעולות שעלולות לגרום לנו או לאחרים נזק.. (ד) במקרה שפיקס דיגיטל תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר. (ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש במערכת או החברות בתוכנית, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי. בנוסף, בכפוף להסדרי סודיות מקובלים, נהיה רשאים להעביר את המידע כחלק ממאגרי המידע שלנו, לרוכשים ולרוכשים פוטנציאליים של כל או כל חלק מהפעילות, נכסים או מניות, לרבות עסקת מיזוג שלנו עם חברה אחרת, וכן במסגרת משא ומתן ובדיקות נאותות בקשר עם עסקאות כאמור. ככל שמידע יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיות. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לפיקס דיגיטל להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

הנתונים והמידע שנמסרו לפיקס דיגיטל יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו. לתשומת ליבך, מידע אנונימי או אגרגטיבי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן. אתה זכאי לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח בהודעה באמצעות המערכת או באמצעות משלוח הודעה באתר פיקס דיגיטל או במייל : support@fixdigital.co.il

פיקס דיגיטל עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת או החברות בתוכנית. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש במערכת, תדירות השימוש בה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

ייתכן והמערכת תשתמש בטכנולוגיות ענפיות מקובלות, דוגמת ‘עוגיות'( Pixels, Cookies gifs ,Web Beacons וכו’) (להלן: “‘עוגיות’”) למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך במערכת, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך במערכת לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר. השימוש ב’עוגיות’ יעשה לצורך תפעולה השוטף והתקין של המערכת, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת ו/או התכנים בה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המערכת. חלק מן ה’עוגיות’ יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך. אם אינך רוצה בהתקנת ‘עוגיות’, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש במכשירך. זכור, עם זאת, שנטרול ה’עוגיות’ עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים מסוימים.

המערכת עשויה לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי פיקס דיגיטל או על ידי מי מטעמה. פיקס דיגיטל אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שפיקס דיגיטל מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של פיקס דיגיטל.

פיקס דיגיטל עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות מידע אישי, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה, לרבות שימוש במנגנוני הצפנה הנהוגים במסחר, בכפוף להוראות כל דין. ידוע למשתמש כי פיקס דיגיטל מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מקובלים בתעשייה למניעת חדירה למערכת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות פיקס דיגיטל להבטיח שהמערכת והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה ו/או שימוש לא מורשה במידע כאמור.

פיקס דיגיטל רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות ביחס להוראות שעניינן השימוש במידע האישי אותו מסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של המערכת ובאתר פיקס דיגיטל בכתובת: fixdigitalcrm.com
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש הכלליים של המערכת ו/או התנאי השימוש הכלליים ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה במערכת או באמצעות משלוח הודעה באתר פיקס דיגיטל או במייל: support@fixdigital.co.il

 

פתח כרטיס תמיכה

Skip to content