לוגו חדש סמל שקוף

מערכת אחת לניהול השיווק והמכירות – האם זה אפשרי?

בעסק מתבצעים תהליכים מגוונים של תקשורת מול קהל הלקוחות הפוטנציאליים והקיימים – שיווק, מכירות, מתן שירות ועוד. ככל שקהל הלקוחות גדל, כך עולה הצורך במערכות שיסייעו לנהל את התהליכים הללו.
בשוק קיימות מערכות CRM שונות לשימושם של עסקים, אבל נשאלת השאלה האם אפשר להסתפק רק במערכת אחת שתספק את כל צרכי העסק. במלים אחרות: האם ניתן למצוא בשוק מערכת אחת שמאפשרת בקלות וביעילות גם לאסוף ולנתח נתוני שיווק ומכירות לצורכי אופטימיזציה וגם לנהל תקשורת מקצועית שירותית עם הלקוחות?
ארגונים רבים הפועלים עם שתיים או שלוש מערכות ניהול ממוחשבות מנסים כל העת למצוא את המערכת האחת שתרכז תחת קורת גג אחת את כל פעילויות החברה מול קהל לקוחותיה. המערכת הזאת צריכה לתת מענה מושלם לצרכים בכל אחת מהפעילות – שיווק, מכירה ושירות, וגם ליצור סינרגיה ביניהם תוך סינכרון מלא כדי שכל הדאטה תהיה זמינה תמיד לכל המעורבים, כמובן על פי רמת ההרשאה, למעקב, להסקת מסקנות וליישומן בפועל.

הרבה תהליכים, מערכת אחת

מערכת פיקס דיגיטל CRM היא פיתרון כזה. המערכת הכוללת ממשק בשפה העברית מאפשרת איסוף דאטה מכלל ערוצי השיווק – מקמפיינים דיגיטל דרך אמצעי מדיה מסורתית כמו טלוויזיה ושילוט חוצות ועד לפניות אורגניות דרך האתר ואפילו המלצות מפה לאוזן. המערכת מאפשרת חיבור לכל ערוצי הדיגיטל כך שכל קמפיין שעולה בערוצי המדיה החברתית או בגוגל מתממשק אוטומטית למערכת, מקבל מספר טלפון מנתב משלו ומאפשר מעקב אחר כל התוצאות והנתונים בזמן אמת.
עם קבלת הפנייה היא עוברת לממשק המכירות שבמערכת, שם איש המכירות מעדכן את פרטי השיחה עם הלקוח הפוטנציאלי, מציין את סטטוס המכירה, אם נקבעה פגישה, אם צריך לחזור ללקוח במועד או אם הלקוח לא רלוונטי, ורושם לעצמו במידת הצורך תזכורת אוטומטית להמשך טיפול עד לסיום שלבי הטיפול באותו לקוח. המערכת כוללת גם אוטומציות של משלוח הודעות ב-SMS, בווטסאפ או במייל לשיפור התקשורת עם הלקוחות.

השלם הוא יותר מסכום חלקיו

הסינרגיה בין מערך השיווק למערך המכירות מתבצעת כך שאנשי השיווק יכולים תמיד לדעת בממשק נוח וידידותי של גרפים מאירי עיניים מה אחוז הפגישות והעסקאות מכל קמפיין וקמפיין. היכולת של אנשי השיווק לראות מה סטטוס הטיפול בכל ליד וליד מאפשרת להם לדעת בדיוק מאיזה קריאייטיב בקמפיין הגיעו הלידים הטובים ולבצע כל העת אופטימיזציה מתמדת.

אינטרקציה שמאפשרת יכולות חדשות

בפיקס דיגיטל CRM, החיבור בין הפונקציות השונות לכדי מערכת אחת, לא רק שנעשה בצורה אינטגרטיבית, הוא גם מאפשר לאנשי השיווק דרכי פעולה חדשות. לדוגמה ניתן בלחיצת כפתור ליצור קובץ מרשימת קובעי הפגישות שנצברו במערכת, להשתמש בו לשיווק מחדש או ליצירת קהלים דומים בפייסבוק על מנת לקבל עוד פניות איכותיות.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content