לוגו חדש סמל שקוף

תנאים כלליים

תנאים כלליים

1. תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי חודש בחודשו, לרבות בגין שימוש בהתאם למדדים שמפורטים בהסכם בין הצדדים.

2. מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”;  ”הספק –“פיקס דיגיטל  בע”מ; משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה ; ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

3. תנאים כלליים:

 1. הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2. על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3. מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4. חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5. למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6. הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7. הספק מעניק למזמין רישיון שימוש במוצר ו/או בשירות של הספק (כמפורט בהסכם), אך ורק לתקופת ההסכם ואך ורק למטרה שלשמה נועד המוצר או השירות. הרישיון אינו בלעדי ובלתי ניתן להעברה או למתן רישיונות משנה.
 8. כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים ובשירותים של הספק, לרבות כל שינוי או שיפור שלהם נשארים של הספק. במידה ותבחר לחלוק עם הספק משוב או רעיון כלשהו לגבי השירותים או המוצרים של הספק, משוב או רעיון כאמור ייחשבו כחלק מהקניין הרוחני של הספק.
 9. המזמין מתחייב לא להעתיק כל חלק ממוצרי הספק או שירותיו ולא לעשות בהם שימוש בכדי לפתח או לסייע לצד ג’ לפתח מוצר מתחרה; לא לנסות להנדס לאחור כל מוצר או שירות של הספק ולא לנסות לגשת לקוד המקור של תוכנה כלשהי של הספק; לא לעקוף כל מנגנון אבטחה בשירותים או במוצרי הספק.
 10. המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לשימושו במוצרי החברה או בשירותים ולכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המועלים או המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה, לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. המזמין יהיה אחראי להפרת הוראת כל דין (לרבות דיני הגנת הצרכן, הגנת הפרטיות ושליחת דבר פרסומת) ו/או לפגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין מתחייב לפצות ולשפות את הספק ולהגן על הספק בגין כל הוצאה, נזק, אחריות, תביעה, דרישה, קנס, חקירה או הליך כלשהו, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לספק או למי מטעמו עקב: (א) הפרת הסכם זה, (ב) אי עמידה בדרישות הדין, (ג) פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות או הזכות לפרסום, (ד) הפרת חוק הגנת הצרכן, לרבות שיחה לצרכן בניגוד לתיקון 61 לחוק, (ה) משלוח דבר פרסומת, או (ו) כל טענה הקשורה למוצרים או לשירותים של המזמין, וכל זאת מיד עם דרישת הספק.
 11. מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 12. השירותים והמוצרים של הספק מועמדים לרשות המזמין כפי שהם (“AS IS”) וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). הספק אינו מבטיח שהשירות והמוצרים יהיו תמיד נגישים ללא הפרעה או 100% נטולי פגמים ותקלות. בשום מקרה הספק לא יישא באחריות עקיפה, תוצאתית, או עונשית, גם אם ידע על האפשרות לקרות האירוע בגינו נגרם הנזק. בשום מקרה לא תעלה אחריותו המצרפית של הספק על סך הסכומים ששולמו לספק עבור השירותים במהלך ששת (6) החודשים שקדמו לאירוע בגינו נגרם הנזק.
 13. אנו נחשוף מידע אישי של מבקר, איש קשר או משתמש ללא הסכמתם מראש רק וכאשר יש לנו סיבה להאמין כי חשיפת המידע הינה נדרשת על פי חוק. בנוסף לאמור, נוכל לעשות שימוש בכל מידע הנשמר במערכות שלנו בכדי להגן על האינטרסים המשפטיים שלנו ובכדי לפתוח ו/או להגן על עצמנו בהליכים משפטיים.
  לחברה יש “קצין הגנת מידע” אשר אחראי לנושאים הנוגעים לפרטיות והגנת מידע. ניתן ליצור קשר עם קצין הגנת המידע בכתובת הדוא”ל הבאה: asaf@fixdigital.co.il

 14. הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 15. לאחר מסירת המערכת ללקוח לא יבוצע החזר כספי בעבור ההקמה
 16. בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 17. השימוש במידע אישי בידי הספק מתואר במדיניות הפרטיות של הספק הזמינה באתר החברה לחץ כאן
 18. כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
 19. המזמין אינו רשאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו תחת הסכם זה לצד ג’. הספק רשאי להמחות את כל התחייבויותיו וזכויותיו תחת הסכם זה בקשר עם מיזוג, שינוי מבני או מכירת כלל או עיקר נכסיו.
 20. הספק רשאי לשנות ולעדכן תנאים אלה בכל עת בהודעה מראש של שלושים (30) יום למזמין. אם המזמין ימשיך לעשות שימוש בשירות או במוצרי הספק, יראו זאת כהסכמה לשינוי/ העדכון כאמור.

4. שירותי מסרונים, דוא"ל וואטסאפ - SMS, Email, Whatsapp או כל שליחת הודעות ברשימת תפוצה

 1. ” הודעה” ו/או “שירות הודעה” – הודעת  sms ,Whatsapp ו/או vms  המכילות קישור לדף אינטרנט ו/או הודעת mms, Whatsapp ו/או דואר אלקטרוני ) לנמעני דואר אלקטרוני( הנשלחת באמצעות מערכות החברה אל נמענים על גבי רשת סלולרית.
 2. משתמש קצה ו/או לקוח קצה ” –אדם או גוף או תאגיד אשר הלקוח מבקש לשלוח לו הודעות .
 3. ” דף מידע” – חוזר המפרט את מגבלות השירות, אשר יתעדכן על ידי החברה מעת לעת בתנאים הכלליים המופיעים באתר החברה.
 4. החברה תספק ללקוח את התשתית הטכנולוגית שתאפשר לו לשלוח הודעות sms ללקוחות קצה.
 5. מובהר כי תשתיות החברה והשירותים כמו גם איכות השרות וקיומו, מושפעים בין היתר על ידי גורמים ו / או ספקים ו/או מפעילי תקשורת ו/או מפעילות סלולריות , אשר אינם בשליטת החברה, לרבות חסימות ו/או תקלות ברשתות אחרות אליהן מחוברת רשת החברה, תנאי מזג אויר, וכו’ ולפיכך אין החברה אחראית כלפי הלקוח ו/או צדדים שלישיים הקשורים עם הלקוח ו/או משתמשי הקצה במישרין ו/א ו בעקיפין בגין תקלות אשר אינה בשליטת החברה. לאור האמור הלקוח מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל תביעה כלפי החברה ו/או חברות הסלולריות ו/או מפעילים אשר עימם התקשרה החברה הקשורה בתקלה במתן השירות כאמור .
 6. מעבר למפורט בהסכם ונספח זה , הלקוח מאשר ומסכים כי השירות יהיה כפוף למגבלות והסכמים של החברה עם המפעילים הסלולריים השונים כפי שהחברה תודיע עליהם ללקוח מעת לעת וכן לכל דין , ומתחייב לפעול בהתאם.
 7. הלקוח מצהיר כי יש לו את הזכות להתקשר בנספח זה ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו, ללא צורך בהר שאה של צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת על התקשרותו בנספח זה וביצועו על ידו.
 8. החברה תאפשר ללקוח לספק את השרות ללקוחות קצה אשר נתנו הסכמה מפורשת מראש ובכתב שניתן להתחקות אחריה לקבל את ההודעות. האחריות לקבלת הסכמת לקוחות הקצה לקבלת השרות מוטלת באופן בלעדי על הלקוח . בנוסף, על הלקוח לוודא כי במידה שנעשה שימוש בתצורה של שדה שולח טקסטואלי במשלוח הודעות כתובות אזי אותו שדה שולח טקסטואלי יהא כזה שמזהה באופן ברור את שולח ההודעה. הלקוח יימנע מהוספת שדה שולח טקסטואלי שעלול להטעות את מקבלי ההודעה. הלקוח מודע לכך כי בהתאם להנחיות משרד התקשורת, להוספת שדה שולח טקסטואלי מטעה כאמור יהיו השלכות משפטיות שיחולו עליו באופן בלעדי. ולמען הסר ספק לא יחולו על פיקס דיגיטל בע”מ באף מקרה. מובהר ומוסכם כי הפרת הוראת סעיף הינה בבחינת הפרה יסודית של נספח זה, ותאפשר ניתוק מידי ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת של הלקוח מהשרות לפי שיקול דעתה של החברה ו/או המפעיל הסלולרי, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה לתבוע בגין כל נזק שנגרם לה ו/או למפעיל הסלולרי תוצאת ההפרה.
 9. חברת פיקס דיגיטל אינה משכירה, מוכרת, סוחרת או מספקת רשימות דואר אלקטרוני.
 10. בנוסף לחוזה בו מצהיר הלקוח כי כל הנמענים הרשומים במאגרו נרשמו באופן מפורש והביאו את הסכמתם לדיוור, חברת פיקס דיגיטל מבצעת בדיקות שוטפות על מנת להבטיח יישום קפדני של תנאי השימוש. כל תלונה בנוגע לדואר זבל (ספאם) תיבדק, ואם יימצא כי הלקוח הפר את תנאי השימוש – יינקטו צעדים לסיום מיידי של החוזה עימו, ובמידת הצורך יינקטו צעדים משפטיים נוספים.
 11. במאמץ להגן על מסירה של דואר אלקטרוני חוקי, חברת פיקס דיגיטל נוקטת במדיניות קפדנית במלחמת נגד דואר הזבל (ספאם). דואר אלקטרוני שנשלח ללא הסכמה או ללא רשות מפורשת מצד המקבל. הן דואר אלקטרוני מסחרי שלא בהסכמה (UCE) והן דואר אלקטרוני לא-מסחרי שלא בהסכמה מהווים הפרה של תנאי השימוש של פיקס דיגיטל בע”מ. למען הסר ספק, לא ניתן להשתמש בשירותי פיקס דיגיטל בע”מ לשליחת הודעות דואר אלקטרוני ללא הסכמה מפורשת של כל הלקוחות הרשומים במאגר הלקוח.
 12. הלקוח יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות אשר חלה במועד חתימת נספח זה ו/או שתחול בעתיד, ובכלל זה חוק התקשורת בזק ושירותים התשמ”ב – 1982 להלן:”חוק התקשורת” ו/או הוראות חוק התקשורת בזק ושידורים תיקון מס’ 40 ,התשס”ח – 2008″חוק הספאם”. מובהר ומוסכם כי באחריות הלקוח לוודא ולהתעדכן עםהוראות החוק והתקנות מעת לעת וכי החברה לא תספק ללקוח יעוץ בקשר עם האמור, משפטי או אחר.
 13. במידה וחברת פיקס דיגיטל תקבל תלונות על כך שנשלחו פרסומת או הודעת דוא”ל, מסרונים וואטסאפ לא-מסחרית שלא בהסכמה (“דואר זבל”), בנוסף לזכויות האחרות שלהן זכאית חברת פיקס דיגיטל במסגרת הסכם זה או במסגרת חוק ישים, לפי שיקול דעתה, להשעות את השירותים השונים עד לאישור מחדש של כל המנויים ברשימת התפוצה. לא יינתנו הפחתה או החזר של תשלום במהלך תקופת ההשעיה. חברת פיקס דיגיטל רשאית לבצע את האישור מחדש בכל דרך מתקבלת על הדעת שהיא תקבע, לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק, שליחה של הודעת דואר אלקטרוני, מסרון או וואטסאפ לכל המנויים ברשימה שלך הדורשת אישור של רצונם להמשיך במנוי לרשימה כזו.
 14. הלקוח לא יפר כל זכות קניין רוחני לרבות כל זכות יוצרים בקבלת השירותים על פי נספח זה . הלקוח יהיה האחראי הבלעדי , לתכנים הכלולים בהודעות או ב כל עמוד אתר אליו מופנות ההודעות , ובכלל זה יסדיר וישלם כל רישיון נחוץ.
 15. הלקוח מתחייב לקיים הוראות כל דין, ובכלל זה כל הודעת sms /vms הנשלחת על ידי הלקוח תכיל את שם הלקוח ואת דרכי יצירת הקשר עימו לצורך מתן הודעת סירוב לקבלת הודעות נוספות ע”י משתמש הקצה. כל הודעת mms ,wap ו/או דוא”ל תכיל את הפרטים הדרושים בהתאם לחוק התקשורת, ככל שההודעה מהווה “דבר פרסומת” , ובין היתר מובהר כי בהודעת דוא” ל ו/או בעמוד wap יופיעו כל הפרטים הנדרשים על פי דין לרבות היות ההודעה דבר פרסומת ואם בדובר בהודעת דוא”ל – בכותרת ההודעה , שם המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת קשר עימו , זכות הנמען לשלוח בכל עת הודעת סירוב באופן פשוט וסביר.
 16. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בנספח זה ו/או בהסכם ההתקשרות , הלקוח מתחייב שהתכנים נשוא נספח זה, אותם יעביר בין במישרין ובין בעקיפין ללקוחות קצה, לא יכללו את התכנים הבאים:
 • חומר פונוגרפים או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ירוס לרבות תוכנות עוינות וכו’

5. שירותי הדרכה / יישום

 1. שירותי הדרכה / יישום נוספים יש לרכוש על פי מחירון בקישור זה – https://www.fixdigital.co.
 2. ברכישת בנק הדרכות לא יתאפשר החזר כספי עבור שעות הדרכה שלא נוצלו.
 3. מינימום לשעת הדרכה הינה שעה. כך שגם אם נמשכה פחות משעה, תחושב כשעה מלאה מבנק השעות.
 4. קביעת מועדי ההדרכות תיעשה בתיאום מראש של כשבוע לכל הפחות מול צוות התמיכה בכתובת מייל – support@fixdigital.co.il
 5. מועדי ההדרכות יקבעו על בסיס זמינות צוות ההדרכה. .
 6. ביטול או דחיית הדרכה תתאפשר בהודעה מוקדמת של 24 שעות לפני המועד המתוכנן. 
 • במקרה של ביטול במועד מאוחר יותר ו/או אי הגעה, ההדרכה תיחשב כניצול שעת הדרכה בפועל.

פתח כרטיס תמיכה

Skip to content