בניית דפי נחיתה

דף נחיתה הוא דף אינטרנט יחיד אותו מקימים על מנת שגולשים “ינחתו” בו דרך קישורים שונים באינטרנט, במיוחד באמצעות קמפיינים ממומנים בגוגל ובפייסבוק. בניגוד לאתר שלם בו יש כמה דפים ומלל רב על העסק ואודותיו, דף הנחיתה מרכז בדף אחד את כל המידע הראשוני תוך עידוד הגולשים להשאיר את פרטיהם או לבצע פעולה ספציפית אחרת. בקצרה, תפקיד דף הנחיתה הוא להעביר לגולשים מסר ברור, להניע אותם לפעולה וגם לתת להם את התחושה שהגיעו למקום הנכון אותו חיפשו.

ישנן לא מעט חברות המתמחות בבניית דפי נחיתה, אך עסקים רבים מחפשים אחר דרך יעילה וזולה בהרבה ליצור את הדף, בלי לוותר על איכותו. חברת פיקס דיגיטל יצרה את הפלטפורמה המדויקת עבור עסקים אלו, תוך שימוש בכלים ופיצ’רים שהופכים את דף הנחיתה לכלי שימושי בניהול לידים.

השימוש בדפי נחיתה

כאמור, דפי נחיתה הם מעין אתר אינטרנט ממוקד מטרה ומיועד לקהל יעד מסוים, למסר ספציפי ולהנעה לפעולה. בניית דפי נחיתה נועדו ללכוד את תשומת לבם של הגולשים, תוך שימוש בטכניקות המביאות בחשבון את התנהגות הגולשים לאחר החשיפה לקמפיין. בשימוש נכון, מדובר על כלי שיווקי אפקטיבי במיוחד, שבאמצעותו ניתן להניע מתעניינים ולקוחות פוטנציאליים ליצור אינטראקציה עם בית העסק או להשאיר את פרטיהם.

אין פלא, אם כך, שנעשה בו שימוש רב בעולם הקמפיינים הדיגיטליים ואין חולק על כך שדפי הנחיתה כבר הוכיחו את יעילותם. ואכן, כשמדובר על דפי נחיתה ניתן לבחור בכמה אסטרטגיות, למשל, לכל מוצר (שמצדיק זאת) אפשר להקים דף נחיתה וקמפיין משל עצמו, כך גם למבצעים מיוחדים ולקהלי יעד שונים ונפרדים. באופן כזה, ניתן למקד כל דף נחיתה באופן חד למטרה מסוימת, תוך העברת מסרים המניעים לפעולה המותאמים אישית לקהל היעד ולמוצר המסוימים.

דפי נחיתה בפיקס דיגיטל מגיעים בהתאמה אישית

מערכת פיקס דיגיטל מציעה מערכת לבניית דפי נחיתה באופן ידידותי למשתמש. לא מעט עסקים נמנעים מיצירת דפי נחיתה בשל העלויות הגבוהות שלהם ומורכבות בנייתם, אנו מציעים פתרון לשתי סוגיות אלו במערכת אחת.

נוסף על כך, פיקס דיגיטל היא מערכת CRM לניהול כל הלידים והלקוחות הפוטנציאליים הנכנסים מעמוד הנחיתה, כך שכל פנייה תקבל את המענה ההולם לה. דפי הנחיתה שלנו מציעים חיבור עם מערכת CRM בעברית, כך כל עובד יוכל לקבל גישה נוחה לניהול הלקוחות והלידים מדפי הנחיתה. ניהול ממוקד זה יסייע לייעל את תהליכי העבודה, לחסוך זמן ותקציבים ולהתאים את דפי הנחיתה באופן מדויק לקהלי היעד.

היתרונות בבניית דפי נחיתה בפיקס דיגיטל

מערכת בניית דפי הנחיתה של פיקס דיגיטל אינה מצריכה ניסיון או ידע כלשהו בתכנות. הבנייה הקלה ופשטות הניהול של דפי הנחיתה באמצעות המערכת מאפשרים לחסוך את הכספים המשולמים לחברות בניית אתרים. כמו כן, את דפי הנחיתה ניתן לבנות בעיצובים מזמינים וחדשניים בקלות רבה.

יתרונות נוספים לבניית דפי נחיתה באמצעות פיקס דיגיטל:

מערכת פיקס דיגיטל תחסוך לארגון שלך זמן רב וזאת בלי לוותר לרגע על איכות התוצאה הסופית המתקבלת. הדף האינטואיטיבי יהיה אפקטיבי, מניע לפעולה ומחובר אוטומטית למערכת CRM ולמייל, כדי שתהיה לעסק שלך שליטה מלאה על ממשק ניהול קשרי הלקוחות.

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content