המדריך לבניית תוכנית שיווק

שיווק, ההוצאה הגדולה ביותר של בעלי חברות והתקווה שלהם להגדיל משמעותית את מחזור ההכנסות החודשי. חשוב לוודא כי האסטרטגיה השיווקית שבחרנו היא נכונה ואפקטיבית.

על מנת שתהליך השיווק יהיה פרקטי, מומלץ לבצע מיפוי של: טקטיקות שיווק, יעדים ואסטרטגיות ולמקד אותם למטרה על מנת להפיק את התמורה המרבית מהתהליך. לכן, על מנת למקסם תוצאות ולהחזיר את ההשקעה יש לבנות תוכנית שיווקית שנתית המגדירה את היעדים והמטרות של החברה.

תוכנית שיווק - מה היא כוללת?

תוכנית שיווק הינה תוכנית המשמשת חברות וארגונים לתכנון, ביצוע ומעקב אחר אסטרטגיות השיווק שלהם בפרק זמן נתון: חודש, רבעון או אפילו שנה. את התוכנית מומלץ לחלק לאסטרטגיות שיווק שונות לפי הצוותים השונים הקיימים בארגון ויחד עם זאת חשוב לזכור כי כולן עובדות למען מטרתה משותפת אחת שהיא הגדלת מחזור ההכנסות והרווח של החברה.

בניית תוכנית שיווק
מערכת CRM לניהול לקוחות

לרוב, תוכנית שיווקית מוגדרת תכלול את הנתונים הבאים:

טכנולוגיות חדשניות ואפיון מדויק של צרכי הלקוחות

ניתוח הישגים מול יעדים

כחלק מהתהליך הבקרה והביקורת שאנו מבצעים אחר התוכנית השיווקית חשוב לבצע ניתוח של ההישגים אל מול היעדים והמטרות שהצבנו. ניתוח הישגים מול יעדים צריך לכלול נתונים המציגים למעשה תמונת מצב המשקפת את השפעת התוכנית השיווקית על הארגון: ניתוח פניות ומקורם, ניתוח נתוני קמפיינים וביצוע אופטימיזציות בהתאם ועוד. Fix Digital CRM מאפשרת ללקוחותיה לצפות בנתוני פניות וקמפיינים, להסיק מסקנות ולבצע פעולות אופטימיזציה בהתאם. ולמקד את הפעילות השיווקית ותקציבי הפרסום בזמן קצר. וזאת ע”י דאשבורדים ייחודיים ומערכת CRM חכמה.

Fix Digital - ניהול השיווק עם מערכת CRM חכמה

Fix Digital CRM הינה מערכת CRM חכמה בעלת מודולים מתקדמים המסייעים לחברות וארגונים לנהל את השיווק הדיגיטלי בצורה חכמה ויעילה. עם פיקס דיגיטל תוכלו לנהל את השיווק במלואו ולנתח נתונים, הכל במערכת אחת!

בין המודולים הקיימים במערכת של פיקס דיגיטל:

מדריך לבניית תוכנית שיווק

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content