יצירת מספרים וירטואליים לערוצי פרסום שונים

הם איתנו בכל רגע נתון. מקימה ועד לשינה ויש מי שהטלפון מלווה אותו גם למקלחת. את הנכס הזה חובה לנצל לטובת העסק שלך. בעידן שבו המידע זורם ללא הרף וכלי התקשורת העיקרי הוא הטלפון, ניצול המשאב הזה לטובתך הוא הכרחי.

מה הם מספרים וירטואליים לערוצי פרסום שונים וכיצד ישפרו את המכירות שלך?

הייחוד במספרים וירטואליים טמון במספרי טלפון ייעודיים. בכל קמפיין שיווקי שלך יופיע מספר טלפון משלו, כך שכל שיחה נכנסת הופכת מזוהה וניתן לדעת מה מקורה. כך נדע אם אדם התקשר לאחר שנתקל במודעה שלך בפייסבוק במסגרת קמפיין פרסומי, הגיע מדף נחיתה או ישירות מהאתר.

מערכת יצירת מספרים וירטואליים מספקת לך מספרים וירטואליים שונים לכל מטרה: מספר לאתר (או כמה מספרים לפי לצורך), מספר לבאנר פרסומי, לעמוד נחיתה, לקמפיין בפייסבוק, לאינסטגרם וכדומה.

לא נכון לשאול את הלקוח מה הוביל אותו אלייך ולכן חשוב שתהיה לך יכולת לדעת מה הניע אותו לפעולה: איזה ערוץ פרסום שנקטת היה הכי יעיל.

מה היתרונות במערכת מספרים וירטואליים?

ממשק טכנולוגי יעיל עם מערכת Fix Digital CRM

המספרים הוירטואליים הממוקדים בערוצי פרסום שונים יעניקו לך מידע יקר, אך למען ניהול איכותי והעצמת רווחים, חשוב שהידע יישמר בצורה יעילה ומסודרת. הממשק החכם אשר Fix Digital CRM תעמיד לרשותך הופך אוטומטית כל שיחה >> לליד במערכת. הזנת הליד למאגר מבטיחה למעשה מעקב וטיפול יעיל.

שילוב בין טכנולוגיה חדשנית למספרים וירטואליים מותאמים לכל ערוץ פרסומת זו הדרך שלך לאפיון מדויק של כל הפניות והצרכים שלך העסק. התוצאה: חיסכון בזמן וכסף והגדלת רווחים מפרסום ממוקד ויעיל.

מערכת Fix Digital CRMמותאמת לצרכי העסק שלך ומגדילה רווחים

חברת Fix Digital מומחית בהתקנה והטמעה של מערכת CAM ויצירת מספרים וירטואליים לערוצי פרסום שונים למען שדרוג מכירות בחברות, ארגונים ועסקים. אנו נתאים עבורך את המערכת המתאימה ביותר לעסק שלך לפי צרכיך, נספק שירותי ייעוץ, הכוונה והטמעה. למידע נוסף, ניתן כבר עכשיו ליצור איתנו קשר. אנשי המקצוע המומחים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך!

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content