מספרים וירטואליים - כל המידע

 • התקופה הנוכחית זכתה לכינוי “עידן המידע”, ובצדק. מידע הוא אחד הנכסים המשמעותיים ביותר של כל עסק, ומי שיודע להשתמש בו נכון זוכה ליתרון של ממש על פני המתחרים שלו, בכל תחום פעילות.
 • זו בדיוק המהות של מספרים וירטואליים והתועלת המרכזית של מערכת שיוצרת מספרי טלפון כאלה – לאפשר לכם לאסוף מידע יקר ערך אודות המתעניינים במוצרים ובשירותים שלכם. למידע שכזה יש ערך עצום, ובעיקר הוא מסייע לכם להשביח את השיווק ולהבטיח אינטראקציות נכונות עם לקוחות פוטנציאליים ולקוחות קיימים.

הדגשים העיקריים של יצירת מספרים וירטואליים

 • המשמעות של מספרים וירטואליים היא מספרי טלפון ייחודיים – בכל קמפיין שיווקי יופיע מספר טלפון אחד, כך שכל שיחה נכנסת לעסק הופכת למזוהה מיד עם המקור שלה. אם למשל העליתם במקביל במסגרת מבצע מסוים מודעה בפייסבוק וגם דף נחיתה, מן הסתם תרצו לדעת האם אדם שיוצר אתכם קשר ומתעניין בפרטי המבצע נתקל במודעה ברשת החברתית או שדווקא דף הנחיתה הניע אותו לפעולה.

מן הסתם במהלך השיחה עצמה הדבר הנכון הוא להתמקד במכירה, ולכן לא כדאי לשאול את האדם ולאבד פוקוס. הפתרון היעיל ביותר הוא מערכת יצירת מספרים וירטואליים שיודעת ליצור מספר וירטואלי לכל צורך – לאתר (ואפילו מספרים שונים לעמודים שונים באתר), לבאנרים פרסומיים, לאינסטגרם וכו’.

זאת ועוד: מספרים וירטואליים מאפשרים ניתוחים מתקדמים ורבי תועלת. כך לדוגמה תוכלו לדעת בדיוק כמה שיחות הניבה כל פעולה שיווקית, כמה פגישות נולדו כתוצאה מהנוכחות במקומות השונים במרחב הדיגיטלי וגם מהו היקף המכירות שהושג בזכות כל קמפיין.

על בסיס חישובי העלות-תועלת הנ”ל, ניתן גם לבצע השוואות אמינות ומדויקות לחלוטין בין כל הקמפיינים האפשריים של העסק. כשיודעים בוודאות באילו מקומות ניתן לפגוש את קהל היעד של העסק, ואפילו כזה של מוצר או שירות ספציפיים, ויודעים גם מהם שיעורי ההמרה של כל ערוצי השיווק, התוצאה היא אסטרטגיה אופטימלית – ומיצוי מלא של כל שקל ושקל שמושקע בפרסום.

טכנולוגיות חדשניות ואפיון מדויק של צרכי הלקוחות

 • בעידן המידע השאיפה היא לא רק למקסימום מידע אלא גם למקסימום איכות ובפרט מידע מדויק וממוקד ככל האפשר. מתוך ההבנה הזו, ובאמצעות טכנולוגיות חדשניות, בנתה פיקס דיגיטל כלי יצירת מספרים וירטואליים יעיל להפליא. המערכת יודעת בין השאר לייצר מספרים וירטואליים מתחלפים – שעוזרים לכם להבין מאיזה נכס דיגיטלי הגיעה כל שיחה ואפילו מהי מילת המפתח הספציפית שהולידה את הפנייה.
 • בנוסף, כשיש מספר וירטואלי לכל פנייה, כל שיחה הופכת אוטומטית לליד בתוך מערכת ה-CRM של Fix Digital. מרגע שהליד מופיע במערכת, עם פרטים רלוונטיים אודותיו, ניתן לטפל בו ביעילות ולוודא שהוא זוכה למענה המתאים. הכנסת הליד למערכת ה-CRM מבטיחה גם מעקב, וכך ניתן לוודא שהוא לא מתפספס עקב חוסר תשומת לב.
 • השילוב בין הטכנולוגיות החכמות לבין היכולת המוכחת של Fix Digital לאפיין במדויק את הצרכים של כל עסק, מבטיחים מערכת מותאמת אליכם באופן מושלם.

היתרונות של מערכת מספרים וירטואליים של Fix Digital

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content