לוגו חדש סמל שקוף

הגדלת מכירות בעסק בעזרת מערכת CRM

מערכת CRM מותאמת לעסק

באמצעות מערכת CRM ייחודית תוכלו להגדיל את המכירות בעסק. מערכת זו לא רק יוצרת כרטסת לקוח במערכת אלא גם מתעדת את אופן הגעתו באמצעות סימון קמפיינים. הסימון מתבצע באמצעות מספר וירטואלי לצורכי זיהוי. בדרך זו לא רק שתדעו כמה כל קמפיין הכניס לכם, אלא גם בזמן אמת, מהיכן הפנייה מגיעה? מאיזה קמפיין, באיזה נושא.

חיבור המערכת לתחנות עבודתכם

החיבור מתבצע באמצעות התקנה פשוטה והתממשקות עם חשבונות הווצאפ, הווצאפ העסקי, הפייסבוק, האינסטגרם, מערכות רב מסר למיניהן ועוד. בתום התקנת המערכת והגדרת הרשתות החברתיות של העסק ניתן להוצאי קמפיינים בהן. כל קמפיין ממומן שתבצעו יזכה אתכם במספר וירטואלי שיאפשר לזהות אותו ולעקוב אחר הצלחתו. על אנשים שיפנו אליכם בעתיד ניתן יהיה לדעת מאיזה קמפיין הם הגיעו  ובכך להיערך לשרת אותם על הצד המקצועי ביותר עוד לפני שבכלל השיחה החלה.

התרחבות במכירות הודות למערכת CRM

ניתן לעקוב אחרי מספרים וירטואליים המייצגים קמפיינים שונים ולהתחקות אחר הקמפיינים המוצלחים ביותר. אם תקדמו מכירות בנושאים שלהם, קיים סיכוי יותר מטוב מאד שההתרחבות שלכם תצליח ותסחף אחריה עם מומנטום קהלי יעד חדשים.

מעקב ותיעוד במערכת CRM

מערכת CRM זו מיישמת תיעוד של האינטראקציה עם הלקוח על כל שלביה. ניתן להתחקות אחר עצירת תהליכי מכירה מסיבות שונות, לדעת  מי הם הלקוחות שכבר קנו מכם ואלו חדשים עומדים להצטרף למערכת. מעקבי תיעוד אלה מאפשרים לכם לדעת מה מצבו של כל לקוח מולכם ומי ממאגר הפונים עתיד להפוך לראשונה ללקוח ולשלם לכם עבור השירות או המוצרים.

עבודה קלה ופשוטה

מערכת CRM זו ניתנת לשיתוף בין מסכים ולכן מייצרת סביבת עבודה נוחה וקלה ללא סחבת. עם מערכת CRM זו תהליכי ניהול הלקוח קלים יותר בכל בית עסק. בהשוואה לעבר, ניהול לקוחות קיימים, וגם איתור לקוחות חדשים נעשה בקלות באמצעות מספרים וירטואליים שהיא מנפקת לכם וליתר עובדי המחשב. המספרים ניתנים למעקב אחר פעילות המסחר של הלקוח עמכם ומהם ניתן להסיק על טיבו של הקמפיין. מערכת CRM הפועלת בשיטת מספרים וירטואליים מספקת לישראלים רבים הצלחה אדירה בניהול מערכות העסק שלהם לרבות הגדלה של מכירות חיצוניות חדשות.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content