לוגו חדש סמל שקוף
מספרים וירטואליים

וואטסאפ עסקי API

הפתרון האולטימטיבי לעבודה עם וואטסאפ בעסק

כבר לא מעט שנים שאנחנו לא יכולים לתפקד בלי וואטסאפ. בשנים האחרונות האפליקציה היעילה הזו לוקחת חלק גדול ומשמעותי בפעילות העסקית והציבורית של עסקים, ארגונים, חברות גדולות ומוסדות ציבוריים. התקשורת העסקית נשאבת יותר ויותר אל תוך הטלפון הנייד ואפליקציית וואטסאפ עסקי ביזנס היא כבר כלי עבודה בידי כולנו. 

הנתונים מדברים בעד עצמם – וואטסאפ מותקנת ביותר ממיליארד וחצי טלפונים ניידים ברחבי הגלובוס והמספר הזה מזנק מדי יום באופן סיסטמתי. עסקים מכל הסוגים יודעים שהאפיליקציה הזו מייעלת ועושה סדר בתקשורת עם הלקוחות וממהרים למצוא פתרונות סביבה, שיהפכו אותה לכלי עבודה משודרג. 

שימוש בAPI-  וואטסאפ עסקי מאפשר לייעל את המכירות, שירות הלקוחות וניהול הדאטה בחברה ובעסק ולנצל עד הסוף את הכוח של האפליקציה החכמה הזו.

קבל הדגמה בחינם

איך וואטסאפ עסקי מסייע לעסקים לצמוח?

באמצעות וואטסאפ עסקי בחיבור API העסק יכול ליצור פרופיל שאותו ניתן לנהל מכל מכשיר סלולרי או מהמחשב. הוואטסאפ נראה, מרגיש ומדבר כמו וואטסאפ פרטי מבחינת הממשק, אבל הוא מאפשר מגוון רחב של אפשרויות שיווקיות, מכירתיות ושירותיות.

וואטסאפ עסקי לעסקים וחברות

האופציות האלו הן רק ההתחלה של הפיכת וואטסאפ ביזנס לכלי התקשורת היעיל והעיקרי בכל חברה או ארגון.

API וואטסאפ לעסקים או וואטסאפ עסקי – מהפכה בתקשורת עם לקוחות

העבודה עם וואטסאפ עסקי בעסק קטן היא פשוטה למדי וכרוכה בהגדרות הוואטסאפ העסקי ולא הרבה יותר מזה. אבל מה קורה כאשר יש מספר עובדים שונים, מחלקות ופעילויות שהן חלק ממסע הלקוח בתוך החברה? 

אנחנו מאפשרים לכם להפוך את הוואטסאפ העסקי למערך שלם שמנוהל כלפי חוץ באופן זורם וייצוגי מול הלקוחות, אך מאפשר לכל העובדים בעסק או בארגון להעניק שירות ללקוחות פוטנציאליים וקיימים דרך כתובת אחת שיש בה את הכל.

איך אנחנו עושים את זה?

אנחנו מספקים פיתוח API וואטסאפ עסקי שיוצר תהליך עבודה אפקטיבי, קל ונוח בכל מחלקות הארגון שנמצאות בקשר דרך הוואטסאפ עם לקוחות.

וואטסאפ לעסקים וחברות

תנו לנו להראות לכם איך וואטסאפ עסקי הופך לכלי העבודה היעיל ביותר בעסק שלכם, מחבר בין כל שלבי העבודה מול הלקוחות ויוצר תהליך נוח, מהיר וקל לטיפול בפניות ובלקוחות.

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content