לוגו חדש סמל שקוף
כרטיס ביקור דיגיטלי לעסק
מספרים וירטואליים

יצירת מספרים וירטואליים

הכל מדיד! גם השיחות הנכנסות!

באמצעות טכנולוגיה מהפכנית ניתן למדוד את כמות השיחות הנכנסות ואת מקור ההגעה של השיחות הנכנסות באופן אוטומטי מתוך מספרים וירטואליים בקמפיינים שונים.

מדידה של שיחות טלפון מתבצעת מאתרי אינטרנט, דפי נחיתה, עמודי פייסבוק, חייגנים של גוגל, מודעות עיתונות ועוד...

היכולת להפוך כל שיחה גם אם נענתה וגם אם לא נענתה לפניה ולהמשיך את הטיפול בפניה היא שינוי דרמטי בתהליך המכירות וזאת תודות לחידושים כמו מספרים וירטואליים.
מלבד זה, שלא מפספסים שום שיחה ושום פניה גם ניתן לעדכן בממשק מה קרה עם הפניה ואם היא רלוונטית או לא.
וכך, לדווח באופן אוטומטי לקמפיינים, אלו יעילים יותר ואלו פחות.

בעזרת היכולת של FixDigital להחליף באופן אוטומטי את מספרי הטלפון המופיעים לפי מקור פרסומי, ניתן למדוד בכל רגע נתון מה הוא המקור הפרסומי, הקריאייטיב, המודעה הספציפית היעילים ביותר על מנת לבצע אופטימיזציה ומיקוד תקציבים על המקורות הנכונים ביותר לבית העסק.

רוב החברות מקדמות את עצמן בערוצי שיווק ופרסום שונים ,אך עדיין הרוב המכריע של פניות והמכירות מתבצעים באמצעות שיחות טלפון נכנסות אל מספרים וירטואליים. ללא פלטפורמת FixDigital למדידת השיחות, לא יכולים המפרסם ובית העסק לדעת באמת מהו החזר ההשקעה האמיתי עבור הפרסום.

מוצרי המערכת:

המשמעות של מספרים וירטואליים היא מספרי טלפון ייחודיים – בכל קמפיין שיווקי יופיע מספר טלפון אחד, כך שכל שיחה נכנסת לעסק הופכת למזוהה מיד עם המקור שלה.

התקנת מערכת שמייצרת מספרי טלפון וירטואליים עבור כל נכס דיגיטלי שברשותכם ולאחר מכן מודדת את השיחות הנכנסות מאפשרת לכם לדעת בדיוק כמה פניות הניב כל קמפיין שהעליתם

המטרה העיקרית שיש להציב בעסקים אלו הינה הגדלת אחוז המענה לשיחות ושימוש במספרי טלפון וירטואליים שהופכים כל שיחה לליד לטיפול בתוך ה CRM.

מערכת יצירת מספרים וירטואליים מספקת לך מספרים וירטואליים שונים לכל מטרה: מספר לאתר, מספר לבאנר פרסומי, לעמוד נחיתה, לקמפיין בפייסבוק, לאינסטגרם וכדומה.

קרא עוד אודות יצירת מספרים וירטואליים

התועלת המשמעותית של מדידת שיחות לכל ערוץ פרסום

יצירת מספרים וירטואליים במערכת פיקס דיגיטל

למה כדאי לבחור במערכת יצירת מספרים וירטואליים של פיקס דיגיטל?

שאלות ותשובות פופולריות - מספרים וירטואליים לעסקים

מספר וירטואלי משמש עסקים וארגונים למטרות שונות. המספר הוירטואלי הוא מספר טלפון אשר מנתב את השיחות הנכנסות למספר טלפון אחר. מספרים וירטואלים מאפשרים מעקב על השיחות וניהול נכון יותר של פניות לקוחות פוטנציאלים.

כל עסק או ארגון המפרסם עצמו בדיגיטל ובערוצים שונים צריך לעבוד עם מספרים וירטואלים. מספר וירטואלי מאפשר קבלת חיווי אוטומטי על שיחות נכנסות ונקלטות בתוך מערכת ניהול הלידים. מספרים וירטואליים מאפשרים בקרה ופיקוח בצורה מקסימלית על ערוצי הפרסום השונים.

מספר טלפון וירטואלי כולל מספר יתרונות רבים כגון – דיוק גבוה בניהול השיחות הנכנסות, תפעול והתקנה פשוטה וקלה, מאפשרים לטפל בלידים בזמן אמת, בקרה שיווקית על ערוצי הפרסום, חיבור יעדים שונים, פעולות אוטומטיות וכדומה. 

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content