לוגו חדש סמל שקוף

חתימה דיגיטלית לעסקים

שירות Fix Sign

שירות Fix Sign מאפשר להחתים את הלקוח מרחוק על הזמנה, הסכם וכדומה, באופן מיידי ומאובטח באמצעות המחשב, הטאבלט או הטלפון, לקבל התראה כשהמסמך נחתם ולתייק את המסמך החתום בכרטיס הלקוח במערכת Fix CRM.

למה גם העסק שלך חייב חתימה דיגיטלית?

בעידן הדיגיטלי פעולות הקשורות לניירת כגון הדפסה, מילוי פרטים בעט, סריקה ותיוק הם שריד לעידן מיושן ויוצרים חוויה של טירחה ובזבוז זמן עבור הלקוחות והעובדים עצמם. 

חתימה דיגיטלית מייתרת את כל התהליך המסורבל, עוזרת לסגור ביעילות עסקה עם לקוח חם לפני שתתמסמס בהליך החתימה המייגע ומביאה אותו לחזור שוב לאחר חוויית שירות טובה. 

בנוסף ליתרונותיה הרבים, חתימה דיגיטלית תורמת לתדמית של העסק כמתקדם וטכנולוגי.

יותר סגירות מהירות, יותר לקוחות מרוצים

הטכנולוגיה חוסכת את ההליך המסורבל של הדפסת טפסים, חיפוש עט, מילוי ידני, סריקה ומשלוח שעלול ליצור עיכובים מיותרים בביצוע העסקה ולעתים פיספוס שלה. 

נניח כי נגמר ללקוח הדיו במדפסת והטלפון שלו כבה באמצע הסריקה, ואז נכנסו מטלות אחרות לסדר יומו. לעומת זאת, המיידיות של ההליך הידידותי של חתימה דיגיטלית מעלה את הסיכוי שהעסקה תיסגר בשיחה אחת, כל עוד הלקוח “חם”.

הליך הכולל הנחיה מרחוק של הלקוח מוריד למינימום את הסיכוי של עסקה שמתמסמסת בגלל לקוח עם גישה מוגבלת לסביבה ממוחשבת, ותזכורות אוטמטיות לחתום מסייעות למנוע פספוס עסקאות בגלל לקוח דחיין או עסוק מדי.

מעל הכל, הלקוח ששבע הרצון מחוויית שירות טובה ולא מעיקה ישמח לחזור שוב ולהמליץ לאחרים.

התראות לגבי סטטוס חתימה - להיות בבקרה מתמדת

יתרון חשוב במערכת הוא היכולת לקבל התראה על פתיחת המסמך ועל אישור חתימה.

איך זה עובד?
לאחר שליחת הסכם/הזמנה/הצעת מחיר, מנהל המכירות מקבל התראה בוואטסאפ, במייל או ב-SMS ברגע שהלקוח פתח את המסמך בפועל, גם אם פתח אותו מספר פעמים וגם אם מספר אנשים שונים פתחו אותו. בנוסף, הוא מקבל התראה מיידית כאשר ההסכם נחתם, כך שהוא בזמן אמת שההזמנה נחתמה ושאפשר כבר לקדם את ביצוע העסקה.

כל היתרונות ב-Fix Sign:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content