לוגו חדש סמל שקוף

מידע על מערכת CRM

הנכס המשמעותי ביותר של כל עסק הוא הלקוחות. כדי לייצר מאגר לקוחות רחב, שיהווה בסיס איתן להצלחה ארוכת טווח, עסקים משקיעים משאבים רבים מאוד בשיווק, ובעידן הנוכחי בעיקר במרחב הדיגיטלי – אבל כדי למצות את ההשקעה הנ”ל, חובה להקדיש תשומת לב לעוד מרכיב הכרחי: ניהול לקוחות יעיל, כזה שמתייחס במהירות לכל ליד, עוקב אחרי הטיפול בכל פנייה, ומוודא שחלוקת התקציבים לערוצי השיווק הינה אופטימלית. את כל אלה ניתן להשיג באמצעות מערכת CRM, ורצוי כמובן שגם לבחירת המערכת המשתלמת הזו תוקדש תשומת לב.

התרומה של מערכות CRM לניהול פניות, לקוחות ופרסום

המונח CRM הוא ראשי תיבות של הביטוי ניהול קשרי לקוחות (Customers Relationship Management). זהו תחום ידע שהתפתח באופן משמעותי מאוד בשנים האחרונות – בעקבות הגידול במספרי הלקוחות שיש לעסקים ובשל העובדה שבמקרים רבים אין מגע ישיר איתם, לפחות בתחילת הדרך. בהתאם פותחו כלים לניהול מושכל של האינטראקציות בשלבים השונים של משפך המכירות, ואת כולם מאגד הממשק של מערכת CRM.

מערכת שכזו מבוססת על 3 עקרונות מרכזיים:

מערכת CRM עם ממשק מקיף ונוח במיוחד לשימוש

מערכת CRM כוללת מודולים שונים לניהול הפניות לעסק כולל הלידים, לניהול הלקוחות הקיימים ולניהול הפרסום. באופן טבעי מדובר בכמויות גדולות מאוד של נתונים, כולם בעלי חשיבות לצורך החלטות שונות, ולכן אחד המפתחות העיקריים של מערכת איכותית באמת הוא נוחות השימוש בה.
המערכת של פיקס דיגיטל מבוססת על בקיאות מעמיקה הן בתחום ניהול הלקוחות והשיווק הדיגיטלי והן בתחום ממשקי המשתמש.
התוצאה: מסכים שמציגים מידע חיוני באופן בהיר כך שקל לראות מיד גם את התמונה המלאה וגם את כל הפרטים הרלוונטיים, גמישות מרבית כך שכל עובד ועובדת יכולים לבנות דוחות בהתאמה מלאה לצרכים שלהם, ושפע פיצ’רים חשובים: שליחת מייל מובנה מותאם לכל פנייה ולסטטוס הטיפול בה, התראות אודות שיחות שלא נענו, הצגת כמות הלידים מאפיק פרסום ספציפי לאורך ציר זמן כדי לזהות השפעת צעדים שננקטו, השוואה בין עלויות הפגישות שמקורן בערוצי שיווק שונים, ועוד ועוד. עוד תורמת לנוחות השימוש ולחיסכון הניכר בזמן העבודה העובדה שהמערכת של פיקס דיגיטל הינה בעברית.
את הממשק המשוכלל והידידותי ניתן לחבר לכל המקומות במרחב הדיגיטלי שבהם יש לעסק אינטראקציות עם גולשים: האתר, דפי נחיתה, רשתות חברתיות, טאבולה/אאוטבריין ועוד.

התועלות הבולטות של CRM עם Fix Digital

כל המידע על מערכת CRM לעסקים

כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לעסקים – כתבות, מוצרים, מאמרים ומידע מקצועי בנושא.
מתעניינים במערכת CRM לעסקים לעסק, לחברה או לארגון? כל המידע לפניכם.

CRM בעברית

מערכת CRM לעסקים ולמגזר הפרטי בעברית

מה זה CRM

כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לעסקים ולמגזר הפרטי

מערכת ניהול לידים

מערכת CRM לעסקים ולפרטי לניהול לידים וייעול תהליכים

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content