לוגו חדש סמל שקוף

שלבים עיקריים בחיבור מערכת CRM בעסק

נתוני לידים נכנסים

במאמר זה נשתף על חיבור מערכת CRM בעסק בעידן המודרני בשנת 2023. עידן זה הוא תקופה של רשתות חברתיות וקידום אינטרנטי. בניגוד למערכות CRM ישנות ששימשו כקלסרים דיגיטליים לתיוק כרטיסי לקוח, ה-CRצ המודרני מבוסס על דליית מידע מהרשתות החברתיות. המידע מגיע מקמפיינים שאתם עורכים. כל קמפיין מקבל מספר וירטואלי שיופיע לכם כאשר יתקשר עמכם פונה כלשהו. בכך, תוכלו לדעת מאיזה קמפיין הוא הגיע ולפיכך, מה הוא חיפש. הדבר יאפשר לכם לתת לו את המענה הטוב ביותר.

חיבור ה- CRM לחשבונות ברשתות החברתיות

למערכת ה- CRM יוזנו הפרטים שלכם ברשתות החברתיות פייסבוק, אינסטגרם, ווצאפ וכן מערכות דיוור למיניהן המאפשרות לשלוח הודעות בתפוצת המונים כמו ווצאפ עסקי. במידה והוצאתם קמפיין באחת הפלטפורמות הללו הוא יקבל מספר וירטואלי שניתן יהיה לזיהוי כאש אדם מגיע להתקשרות עמכם.

הגדרות פרטי הלקוח ב- CRM

ההגדרות נועדו לשרת אתכם להתמודד עם לקוחות על הצד הטוב ביותר. הן מאפשרות לכם לדעת מי זה הלקוח ומהן מטרותיו לעומק. בעוד שהקמפיין ממנו הלקוח הגיע פירט בקווים כלליחים את מטרותיו של הלקוח, כאשר אתם מגיעים לשלב הרישום שלו אתם כבר מודעים ביתר פירוט למטרותיו ולרצונותיו וניתן יהיה להתעדכן בכרטיסי לקוח מן העבר על מנת להמשיך ולתת מענה מצוין למקושרים שלהם בהתאם לצורך.

התאמת המערכת לעסקים מכל הסוגים

מערכת CRM מתאימה לעסקים נותני שירותים ומשווקי מוצרים כאחד, כולל לחברות קידום אשר עבורן העסקים הפרטיים הם הלקוחות. עבור כל סוג של בית עסק נדרשות התאמות במערכת ה- CRM על מנת לתקשר עם הלקוח באופן אופטימאלי ולקרוא עליו מידע רלוונטי לפעילות שלכם בלבד.

עבודה שוטפת עם המערכת

ניתן לעבוד עם המערכת במספר תחנות עבודה ולשתף בממצאים השונים על הלקוחות. כאשר תבצעו פרויקט קידומי חדש, מערכת ה- CRM תנפק לו מספר וירטואלי שיאפשר לפונים חדשים להיות מזוהים על ידכם בהתאם לקמפיין ממנו הם הגיעו. הדבר מאפשר עבודה אופטימאלית מול לקוחות וידע מעמיק לגבי המטרות שלהם בהתקשרות מולכם. יכולתכם לספק להם ידע זה תשאיר את אותם לקוחות אצלכם ככל הנראה. עם מערכת CRM ניתן לעדכן דרישות שונות של לקוחות תוך כדי התקשרות עמם.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content