ממשק לקליטת הפניות והשיחות מהטלפון

לקוחות הם – ככל הנראה – המשאב היקר ביותר שיש לכל עסק, בכל תחום עיסוק. ובעוד שבעבר התהליכים השונים מולם התבססו על היכרות אישית, כיום מרבית האינטראקציה מול קהל הלקוחות מתרחשת באופן דיגיטלי.

בהתאם לכך, כדי לזכות לגישה מלאה ללקוחות הקיימים והפוטנציאליים, יש ליצור פתרונות דיגיטליים הולמים. כיום הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות מערכת CRM לקליטת הפניות הנכנסות, שתאפשר טיפול יעיל בהן. מערכת CRM מבצעת את ניהול קשרי הלקוחות של החברה באמצעות מערכות ניהול לידים חכמה, כאשר אף פניה לא מתפספסת ולכל עובד בחברה ישנה הגישה לנתונים המלאים של כל לקוח ולקוח פוטנציאלי.

כיצד מבצעים מעקב נכון אחר הפניות עם ממשק לקליטת פניות ושיחות?

אוטומציות הן כלי שיווקי שמטרתו העיקרית הנה לייעל את התקשורת מול הלקוח. מדובר על פעולות אוטומטיות המתרחשות על פי הגדרות מראש של התנהגות הלקוחות המוטמעת במערכת, כאשר ניתן להגדיר בה מראש תהליכים שיווקיים שאותם אנו רוצים שהלקוח שלנו יחווה, בהתאם לתרחישים שונים.

את האוטומציה מפעילים לאחר ההגדרה הראשונית וכאשר הלקוח יתנהג בהתאם לאותן ההגדרות הוא יכנס אוטומטית למסע לקוח שהוגדר מראש גם כן. התקשורת מול הלקוח במסגרת האוטומציות נעשית במגוון דרכים – בהודעות ברשתות החברתיות, בדוא”ל, בהודעות פוש, הודעות בטלפון ועוד.

פיקס דיגיטל - קליטת פניות ושיחות טלפון לצורך ביצוע מעקב וניתוח נתונים

כאמור, אנו חיים בעידן של מידע וככל שיש יותר מידע על הלקוח, כך העסק צובר יותר כוח בקמפיינים ממוקדים. הדיגיטל הוא עולם ומלואו והוא כולל בתוכו פלטפורמות פרסום רבות ואפשרויות אין סופיות ליצירת קמפיינים דיגיטליים.

יתרון משמעותי שפרסום מסוג זה טומן בחובו הוא היכולת לקבל מאותם ערוצי תקשורת עם הלקוח מידע לגבי האימפקט שהקמפיין הותיר על הלקוח. כמה זמן הוא צפה בקמפיין, האם הוא התעניין עד כדי כך שהקליק עליו לפרטים נוספים? האם נכנס בעקבותיו לאתר או מילא פרטים והתחרט? כל אלו הם פרטים שניתן לקבל אודות הקמפיינים הדיגיטליים ממערכת CRM המותאמת למאה ה-21. מידע זה מפיק למעשה תמונה מלאה שתהווה כלי יקר ערך במיקוד קהל הלקוחות והמשך יצירת הקשר מולו.

ממשקי פיקס דיגיטל מכוונים ליצירת מערכת חכמה ויעילה לניהול הפניות לבית העסק. כאשר קליטת הפניות ושיחות הטלפון מתורגמים למידע המופק בדוחות, המידע יכול לעבור עיבוד במסגרת ניהול הנכסים הדיגיטליים. כך ניתן למקד את הקמפיינים הפרסומיים, לחסוך משאבים רבים ולזכות בקהל לקוחות מדויק יותר.

היתרונות של מערכת פיקס דיגיטל בכל הנוגע לקליטת פניות ושיחות טלפון

למידע נוסף, נציגינו ממתינים לפנייתך כעת!

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content