מערכות טכנולוגיות מתקדמות

להגיע לעבודה, לפתוח את המחשב ולראות רשימה ארוכה ומפורטת של לקוחות פוטנציאלים מכווני עסקה, נשמע כמו חלום? עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות זה אפשרי!

בעידן בו הטכנולוגיה לא חודלת מלהתפתח, תרומתה מתפרסת לתחומים רבים וביניהם תחום המכירות. מערכות טכנולוגיה מתקדמות מסייעות למיקסום תהליכי מכירה ושמירת קשר עם לקוחות פוטנציאלים לרבות פעולות הקשורות בניהול לידים, הקמת אוטומציות ועוד..

חשוב לזכור כי מערכות טכנולוגיות אינן מהוות תחליף לתהליכי המכירה המתבצעים על ידי אנשי מכירות, אלא תומכים בהם ומשמשים ככלי לניהול נכון של התהליך.

מדוע חשוב להיעזר במערכות טכנולוגיות בתהליך המכירה?

אף שבעבר פגישה עסקית מוצלחת ושיחת פולו אפ מעשירה, היו מספיקות כדי לסגור עסקה ולהשלים תהליך מכירה, היום זה כבר לא מספיק. אנו חיים בעידן בו הלקוח מודע למתחרים בכל תחום ויכול בקלות למצוא את המענה במקומות אחרים ולכן המציאות מחייבת תהליכים מלאים ומפורטים יותר, החל מגיוס לידים חדשים ויצירת שלבי מכירה עם לקוחות באמצעות אינטראקציות עקביות. לכן, בשביל להגדיל את מחזור המכירות החודשי כל ארגון או חברה חייבים לרכוש ידע, מערכות ומיומנויות טכנולוגיות כדי ליהנות מההצלחה של תהליך המכירה.

על מנת ליהנות מלידים איכותיים יש ליצור מודולים המובססים על טכנולוגיות אינטרנטיות חדישות המסייעות ביצירה ושימור של לקוחות. בעזרת מודולים אלו תוכלו לאתר קשרים עסקיים רלוונטיים ולבסס קשר אישי מקצועי ראשוני מול הלקוח באמצעות אוטומציות והתראות חכמות.

מערכות טכנולוגיות מתקדמות

מודלים עיקריים במערכות טכנולוגיות

לסיכום, אלו היתרונות הבולטים בשימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות:

פיקס דיגיטל - מערכת טכנולוגית מתקדמת לניהול תהליכי מכירה

פיקס דיגיטל הנה מערכת חכמה המסייעת ביצירת תהליכי מכירה אוטומטיים לרבות: ניהול לידים, ניהול קשרי לקוחות, מעקב אחר תהליכי מכירה ועוד. כל זאת באמצעות ממשק קל ונוח לתפעול המציג את כל הנתונים הרלוונטיים במסך אחד.

בפיקס דיגיטל תוכלו לנהל את המחלקה הדיגיטלית של הארגון על כל רבדיה החל מהקמת קמפיינים בערוצי המדיה השונים וביצוע אופטימיזציה ועד לניתוח נתונים באמצעות דשבורדים חכמים המסייעים בהסקת מסקנות וקבלת החלטות בהתאם.

בין המודולים המוצעים במערכת של פיקס דיגיטל:

מערכות מתקדמות
מערכת טכנולגית מתקדמת

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content