מערכת CRM לניהול הפניות על ידי הלקוחות

עסק שהלקוחות שלו אינם מנוהלים ביעילות הוא עסק שמפסיק כסף, אין בכך כל ספק. כאשר אנחנו כבעלי עסקים ומנהלים בארגונים לא יודעים מה קרה עם הלקוחות שניסו ליצור קשר עם העסק, מילאו פרטים באתר והתחרטו או אפילו נכנסו לדף נחיתה דרך קמפיין מימון המונים, אנחנו למעשה לא מבינים לעומק את השפעות ההשקעה שלנו בעסק.

בעבר הדבר כלל לא היה אפשרי, אך כיום כל בית עסק יכול לדעת במדויק איזה קמפיין שיווקי היה יעיל, מאיזה רשת חברתית מגיעים רוב הלקוחות שלו, היכן הוא נצפה באופן משמעותי והיכן בכלל לא כדאי להשקיע. היום ניתן לנהל את ההפניות שמתקבלות מהאינטרנט ולהפוך קמפיינים שיווקיים ללקוחות של ממש.

איך עושים זאת נכון? באמצעות מערכת לניהול פניות – או בשמה המקצועי – מערכת CRM.

ניהול פניות – כיצד עושים זאת נכון

שאלה שעולה לא אחת מצד עסקים היא האם ניתן לנהל נכון את הפניות והתשובה החד משמעית לכך היא – כן! כיום ישנם כלים יעילים שמספקים את מלוא המידע כדי לסייע לעסק לנסוק מעלה בניהול הפניות מכל סוגי המדיה. מערכת CRM היא אולי הכלי היעיל ביותר בתחום זה, כאשר היא מספקת חיבור ישיר לגוגל ולפייסבוק, נתונים כמו למשל עלויות, מיקוד וחשיפה של קמפיינים כולל הקלקלות לכל סוג של קמפיין.

המערכת מחברת את האתרים והקמפיינים כולם למסך אחד בו ניתן לקבל את התמונה השלמה של פניות הלקוחות, תוך מדידת פרמטרים שונים ממוקדים כגון מילת המפתח שעבורה התקבלה כל שיחה. מערכת ניהול פניות יעילה תהיה ממוקדת במיוחד, תהיה קלה לתפעול על ידי העובדים השונים ותייצר התראות אוטומטיות כך שאף לקוח פוטנציאלי לא ייפול בין הכיסאות.

מערכת CRM לניהול פניות

הטמעת מערכת CRM לניהול פניות תחבר את התשתית הדיגיטלית של העסק לכל פלטפורמה דיגיטלית, היא תספק ארגז כלים מלא עבור כל אחד ואחת מהעובדים תוך חיבור למדיות השונות. בשלב ראשון מחברים את כל האתרים והמדיות, המערכת יוצרת טלפונים חכמים שמתחלפים בעצמם בתוך הנכס הדיגיטלי שנוצר ולאחר מכן מבצעת מדידות תוך אספקת דוחות על הנתונים השלמים של הפניות לעסק.

לאחר מכן כל עובד על פי הרשאתו יוכל להסיק את המסקנות על כל פניה של לקוח, כמו למשל איזו מהפניות הפכה לפגישה או הובילה לסגירת עסקה, היכן הקמפיין היה לא רלוונטי או חלש במיוחד ומה סטטוס הטיפול בכל בקשה.

פיקס דיגיטל – המערכת המדויקת לניהול פניות

CRM של פיקס דיגיטל שמה את העסק במרכז תוך ניהול חכם ואיכותי של כל הלקוחות והלידים – מהרשתות החברתיות, מקמפיינים ממומנים, מטאבולה ואף מהיוטיוב. המערכת יודעת לנתב ולספק מידע אודות כל ליד, תוך אספקת התראות ודוחות מהם ניתן להסיק בקלות מהיכן בדיוק הכסף שמושקע בקמפיינים פרסומיים תשתלם יותר.

שלל יתרונותיה של מערכת CRM מבית פיקס דיגיטל

מערכת CRM מבית פיקס דיגיטל טומנת בחובה יתרונות רבים, להלן העיקריים שבהם:

שאלות? נשמח לספק לך פרטים נוספים!

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content