לוגו חדש סמל שקוף

Fix Bot - בוט לעסקים

מענה חכם ללקוחות בשילוב Fix CRM

שירות Fix Bot מעמיד לרשותכם בוט משולב להתכתבות בוואטסאפ ולשיחה קולית בטלפון - לייעול תהליכי המכירה, השירות והתמיכה 24/7.

הפיתרון שעושה מהפכה בדרך בה התרגלנו לקבל שירות

כולנו מכירים את החוויה המייגעת של פנייה למוקד טלפוני. ראשית אנו חייבים להתאים את עצמנו לשעות הפעילות המוגבלות שלו, לבזבז זמן בהמתנה לנציג שלעתים עוברת דרך תפריט IVR מתיש, ואז להגיע לנציג שלא תמיד הוא מספיק מקצועי ומנוסה כדי לעזור לנו. לחוויה השלילית הזאת יש מחיר יקר גם עבור העסק, שמשלם בלקוחות שמגיעים לשלב הקנייה עצבניים או שנוטשים עוד לפני שמגיעים לנציג.

 בוט טלפוני שזמין מיידית בכל יום ובכל שעה מתוכנת לענות על כל צרכי השירות של לקוחות החברה ביעילות, לתת מענה אחיד שהוגדר מראש ולהעניק עם חוויית שירות משופרת ובאותו זמן לחסוך כוח אדם. חיבור למערכת CRM מאפשר לתעד אוטומטית את הנתונים מכל פנייה ישירות בתוך כרטיס הלקוח, לצרכי מעקב עתידי. פשוט, חסכוני, רווחי.

 

למה חשוב היום שלכל עסק יהיה בוט?

בעידן הדיגיטלי בו התרגלנו לעשות פעולות בשירות עצמי באינטרנט, לקוחות מרגישים שאין סיבה שזמינות של שירות לקוחות טלפוני תהיה מוגבלת לשעות מסוימות וברגע שהם לא מקבלים מענה בזמן שנוח להם, או מחכים יותר מדי על הקו, הם עלולים לפנות למתחרה שזמין עבורם תמיד.

מעבר לכך, פרסום דיגיטלי שפעיל 24/7 מביא את הלקוח הפוטנציאלי לאתר החברה גם מעבר לשעות הפעילות של נציגים אנושיים. אם המספר באתר יאפשר התחלה של תקשורת עם לקוח גם באמצע הלילה, הפרסום יהפוך אפקטיבי הרבה יותר. 

רוצים להיות זמינים 24/7/365 מבלי להעסיק עובדים לילות, שבתות וחגים? בוט חכם יעשה את העבודה, פעמים רבות טוב יותר מנציג אנושי ובעלות נמוכה בהרבה.

צרו עמנו קשר

לפרטים נוספים נא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

אילו עסקים יכולים להיעזר בבוט ובאילו דרכים?

בכל המקרים האלו אין הכרח במענה אנושי,
אך במידה ובסוף התהליך עדיין נדרש מענה אנושי,
הבוט משאיר הודעה לנציג אנושי לחזור ללקוח בהקדם.

BOT חכם – לומד לנצח בשבילך

באמצעות טכנולוגיית AI מערכת Fix BOT לומדת את כוונות המתקשר ויודעת לנסח תשובות המותאמות לו להשגת תוצאות אופטימליות. כמו כן, המערכת לומדת משיחות עם לקוחות קודמים מידע שהיא יכולה ליישם עם הלקוחות הבאים כך בוט חכם יותר דומה לנציג מכירות אנושי מאשר לתפריט קולי פשוט.

כל היתרונות ב Fix BOT

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content