לוגו חדש סמל שקוף

ניהול עסק בעזרת מערכת CRM

מערכת CRM בעברית

בעזרת מערכת CRM חדשה ניתן לנהל בקלות את העסק, משלב איתור הלקוחות ועד לניהולם השוטף כשהם גבר במאגר שלכם לאחר שרכשו מוצר או שירות פעם אחת לפחות. בואו ללמוד על מערכת CRM שלוקחת גם חלק פעיל בקידום ובחשיפה שלכם לקהלים רחבים לשם מציאת לקוחות פוטנציאליים.

חיבור המערכת לחשבונות ברשתות החברתיות

זהו השלב הראשון בהתקנת המערכת. היא תכיל בסופו של דבר את פרטי הפייסבוק והאינסטגרם, כמו גם מערכות רב מסר חיצוניות, כולל ווצאפ עסקי. כאשר אתם מיישמים קמפיינים שונים באותם רשתות, למערכת יהיו כלים לזהות אותם ולמדוד אותם אחד ביחס לשני.

מתן מספר וירטואלי אוטומטי לכל קמפיין מחובר

קמפיין מחובר הוא קמפיין שרשום על חשבון הפייסבוק, הגוגל או האינסטכגרם ואפילו הווצאפ שלכם. לקמפיין זה ישויך מספר וירטואלי אשר נועד לזהותו כאשר פונים חיצוניים התקשרו עמכם. מומלץ לא רק לזכור שהמספרים שייכים לקמפיין מסוים אלא גם לזכור מה היה בכל קמפיין על מנת לבדוק כדאיות של קידום המוצרים והשירותים השונים ולהעדיף את אלה שהכי קל לקדם ולהגיע באמצעותם לקהלי יעד חדשים כמעט בנו-טיים.

ניהול לקוחות קיימים שכבר נמצאים ב- CRM שלכם

ניהול לקוחות קיימים מתבצע באמצעות תיעוד פגישות ושיחות עמם וקריאת סיכומים מהמפגשים האחרונים שיסומנו בסטטוסים שונים כמו “מתקדם”, “ביטל”, “דחה למועד אחר” ועוד. פונים שמימשו את כל החובות כלפיכם נהפכים ללקוחות הקבועים שלכם שיאפשרו מעקב אחר הקשרים שלכם עמם ומימוש הבטחות ויעדים שונים. 

התאמה מושלמת של המערכת לעסק

מערכת CRM ניתן להתאים לכל עסק בנפרד. ניתן להוסיף לה פיצ’רים כמו מערכת להזנת קוד כתוב או גרירת ממשקים על מנת לייצר דפי נחיתה מעניינים. חשוב לבחור מערכת CRM שמתאימה לשימוש במקצוע שלכם, בנישה שלכם ובהתאם למבנה הארגוני אליו אתם רגילים בדרך כלל.,

בחירת מערכת CRM לעסק

את הבחירה חשוב לבצע על פי התמורות המתחוללות בעסק שלכם. ניתן להתאים לכם את ממשק מילוי כרטיסיית הלקוח על מנת שיוצג עליו חומר שרלוונטי עבורכם ועבור עבודתכם. בדרך זו קל יהיה לדעת מה הבטחתם לו בשיחה הקודמת ולאן גלשה השיחה דאז ובכך, לדאוג כי קשרי ספק-לקוח יהיו תמיד על הצד הטוב ביותר. 

כל המידע על מערכת CRM לעסקים

כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לעסקים – כתבות, מוצרים, מאמרים ומידע מקצועי בנושא.
מתעניינים במערכת CRM לעסקים לעסק, לחברה או לארגון? כל המידע לפניכם.

CRM בעברית

מערכת CRM לעסקים ולמגזר הפרטי בעברית

מה זה CRM

כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לעסקים ולמגזר הפרטי

מערכת ניהול לידים

מערכת CRM לעסקים ולפרטי לניהול לידים וייעול תהליכים

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content