מערכת CRM לשיפור המכירות

מערכת CRM הנה מערכת לניהול קשרי לקוחות, המאגדת כלי הניהול עסקיים ממוחשבים – תוך הצגת תמונה עדכנית של פעילות הקמפיינים השונים והתהליכים המתנהלים מול הלקוחות.

באמצעות המערכת, ניתן לקבל בכל עת תמונה מלאה של המשימות, , סטטוס ניהול הפרויקטים, תהליכי המכירה, ניהול הלקוחות, וכל זאת לאור אסטרטגיית השיווק.

מה מערכת CRM מספקת לארגון וכיצד יכולה לשפר את המכירות בו?

מערכת CRM מספקת לארגון בו היא מוטמעת שלל תכונות המסייעות להתנהלות היום יומית השוטפת:

אלה הם רק חלק מהתכונות שמערכת ה-CRM מעניקה לארגון, כאשר אחד היתרונות הבולטים של מערכת CRM מוצלחת היא היכולת שלה לשפר את המכירות בארגון ולהוביל לתשואות כספיות. ממש כמו שהמערכת שלנו מבצעת בכל יום, עבור מגוון רחב של עסקים.

כיצד פועלת מערכת CRM לשיפור המכירות?

 • בשלב ראשון של הטמעת מערכת CRM בארגון שלך, מחברים את המערכת לתשתית שלה. בשלב זה מקשרים למערכת את האתרים, את עמודי הפייסבוק, את דפי הנחיתה, את הטלפוניה ועוד – ומבצעים חיבור ישיר לגוגל תוך ריכוז נתונים של מילות מפתח וחשיפת הקלקות.
 • בשלב השני מטמיעים את ממשק ניהול הפניות, אותו כל עובד יכול להפעיל באופן יעיל וללא ידע מוקדם. מערכת זו דואגת שהתראות אוטומטיות יניעו את העובד לפעולה בכל עת ותוודא כי משימות לא יתפספסו.
 • בשלב האחרון מבינים את המערכת, את קליטת הפניות בה, את דרכי יצירת הקשר ואת מקורות הגעת הפניות למערכת מאפיקים שונים כגון קמפיינים פרסומיים, מילות מפתח ועוד. לאחר הטמעת המערכת בארגון, ניתן לקבל תמונה מלאה של המתרחש באספקטים השונים הנוגעים לניהול קשרי הלקוחות. בהתאם, ביכולתך יהיה להבין במהירות אילו פניות הפכו לפגישות בפועל, אילו הניבו עסקה, אילו היו לא רלוונטיות וכמה עלתה כל פנייה לארגון.

התרומה של מערכת CRM לארגונים ולחברות

מערכת CRM תורמת לארגון ולעסק במגוון נרחב של דרכים. המערכת מסייעת לחסוך זמן רב ולבצע אוטומציה של תהליכים מוגדרים מראש. היא מסייעת בשיתוף המידע בין העובדים, שהופכת את זרימת העבודה לחלקה יותר, מספקת תמונה עדכנית של קשרי הלקוחות, מאפשרת שליטה ובקרה והכי חשוב – חוסכת זמן, טעויות וכסף.

Fix Digital – מערכת CRM לשיפור המכירות שמותאמת לצרכים שלך

חברת Fix Digital מתמחה בהטמעת מערכת CRM לשיפור המכירות בארגונים ועסקים בכל סדרי הגודל, תוך מתן תשומת לב להתאמה מדויקת לצרכי כל ארגון. אנו מספקים שירותי הטמעה, ייעוץ והכוונה לכל ארגון בהטמעת המערכת ובהתאמתה לצרכים המדויקים שלך.

למידע נוסף, ביכולתך ליצור עמנו קשר כבר עכשיו, נשמח לעמוד לרשותך!

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content